Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj výrobkov na internetovej stránke www.tutstudio.sk

1. Úvodné ustanovenia

a) Predávajúci (prevádzkovateľ eshopu)
Mgr.art Darina Tutková
Fučíková 528/1, 962 12 Detva
IČO: 48284319
DIČ: 1087115557
email: grafika.tutstudio@gmail.com
telefón: +421 948 244 853
Zapísané v Okr. súd ZV, č. živnostenského registra 840-22415


b) Kupujúci (spotrebiteľ), ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu TUTstudio.sk.

 

2. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

a) Prevádzkovateľ sa zaväzuje vynaložiť všetky dostupné prostriedky na bezchybné vyhotovenie a doručenie tovaru.
b) Prevádzkovateľ má právo na úhradu za poskytnuté služby podľa platného cenníka.
c) Prevádzkovateľ má právo na zmenu cenníka poskytovaných služieb.

3. Práva a povinnosti kupujúceho

a) Kupujúci (spotrebiteľ) odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim.

b) Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie:
• hlavné vlastnosti tovaru,
• celková cena tovaru vrátane balného a poštovného,
• informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
• informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy.

4. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Ochrana spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi. Obchodné podmienky môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok.

5. Objednávanie tovaru

a) Výrobky sa objednávajú prostredníctvom www.tutstudio.sk.
b) Objednávka musí obsahovať objednávaný druh tovaru, objednávaný počet, spôsob platby, spôsob dopravy a kontaktné údaje kupujúceho.
c) Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a za záväznú pre obe strany bude považovaná potvrdením objednávky predávajúcim.
d) V prípade, že sa tovar vypredal, je možné si ho dať urobiť na objednávku, s priemernou dobou dodania 2 týždne.
e) Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
d) Všetky uvádzané ceny sú konečné.

6. Platba za výrobky

a) Vopred prevodom na účet vo mBank, IBAN: SK52 8360 5207 0042 0689 5928
Platba za výrobok sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

b) Dobierkou pri prevzatí výrobku.
Kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní od doručovateľa.

7. Storno objednávky

a) Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť na e-mail predávajúceho.

b) Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• Tovar sa už nevyrába alebo bola objednávka zadaná na nesprávny počet kusov.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 dní.
• Nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

8. Dodanie výrobku a poštovné

a) Na základe objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh výrobku. V prípade, že výrobok nemá na sklade, bude kupujúci emailom informovaný o termíne dodania výrobku. Objednaný výrobok predávajúci zašle na adresu uvedenú v objednávke.
b) Termín dodania výrobku je väčšinou do 10 pracovných dni od potvrdenia objednávky predávajúcim. V ojedinelých prípadoch je to inak, napr. v čase dovolenky, pri objednávke na mieru a pod.
c) Spolu s výrobkom sa zasiela aj faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný list. Faktúra môže byť zaslaná poštou alebo emailom. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby.
d) Poštovné poplatky sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch na www.tutstudio.sk.
e) Zásielka s výrobkom sa štandardne posiela cez Slovenskú poštu alebo cez službu Packeta.


9. Záruka a reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar prostredníctvom e-mailu na darinatutkova@gmail.com.
Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

10. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) poskytuje osobné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti pre doručenie výrobku, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. Poskytnuté osobné údaje sú spracované za účelom vybavenia a dodania objednávky a zákonom vyžadovanej evidencie (napr. zákon o účtovníctve a pod.). Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

11. Záverečné ustanovenia

a) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.
b) Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ.
c) Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
d) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči používateľovi potvrdením registrácie na portáli www.tutstudio.sk
e) Používateľ potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


V Detve, 19.6.2023